Göteborgs universitet har i en bedömning av lärosätenas insatser för att FN:s globala mål ska kunna nås blivit rangordnad som det sjätte bästa universitet i världen. För mål fyra ”Utbildning för alla” räknas Göteborgs universitet som bäst av alla. Bedömningen har gjorts av Times Higher Education och omfattade 462 lärosäten. Den genomförda bedömningen baserar sig huvudsakligen på egenrapportering från lärosätena, men även på tillgänglig statistik om bland annat publicering av vetenskapliga artiklar. Medverkan bygger på eget initiativ från lärosätena och Göteborgs universitet är ett av två i landet som valt att vara med. Kanske hade fler lärosäten i Sverige kunnat placera sig högt upp. Kanske är det också som så att det finns metodologiska invändningar mot den genomförda studien, hursomhelst är Göteborgs universitet bland de ledande.

Vi är inom universitet och högskolor i problembranschen. Vi håller det kritiska tänkandet och den kritiska tolkningen och analysen högt. Problematisering är ett honnörsord och alla våra studenter som brottas med sina examensarbeten och doktorander som skriver på sina avhandlingar får upprepat höra och försöka att besvara frågan ”Och vilket är då problemet?” Det är bra, det skärper fokus och ger grund för valida resultat. Det är vår styrka som akademi att inte ta något för givet, det är vår komparativa fördel för att använda nationalekonomernas uttryck att kunna vrida och vända på observationer, sammanhang och samband liksom avslöja brister i till synes goda lösningar och resonemang. En illustration av vårt perspektiv är en studie av en kommun som ingick i ett forskningsprogram som jag ledde och som syftade till att ta reda på vad som utmärker framgångsrika kommuner och varför de var framgångsrika. Vid en av intervjuerna i en av de utvalda kommunerna konstaterade en intervjuperson att studien inte föreföll handla om ”varför framgång?” utan snarare om ”vad det är för fel på en bra kommun?”.

Åter till Agenda 2030 och Göteborgs universitet. Universitet och högskolor har en helt central roll och uppgift för att nödvändig samhällsomvandling ska kunna ske och målen i Agenda 2030 ska kunna nås. Vi har en rad svårigheter att bemästra i hur vi integrerar hållbar utveckling i utbildning och forskning och i hur vi utvecklar, verifierar och sprider kunskap om hållbar utveckling. Vi måste hjälpa varandra och lära av andra – av de som är bäst. Göteborgs universitet är bra, ja kanske till och med bäst, så varför inte bortse från eventuella svagheter i olika utvärderingar och studier och låta oss inspireras. Vi behöver inte flyga all världens väg utan den bäste eller en av de bästa finns på nära håll. Ett systematiskt arbetssätt med märkning av HU-kurser, obligatoriska kurser för lärare i hållbarhet, metoder för att engagera studenter i hållbarhetsarbetet, certifierat miljöledningssystem och en stor egenfinansierad satsning på studier av globala samhälleliga utmaningar är några av de kvaliteter vi hittar på Göteborgs universitet. Men mest spännande av allt när det gäller Göteborgs universitet är, om jag förstått det rätt, att det kommande visionsarbetet för universitet ska ta sin utgångspunkt i de 17 målen i Agenda 2030. Det arbetet kommer att bli intressant att följa.