Förra veckan skrev jag om vikten av att glädjas och inspireras och om Göteborgs universitet som blivit rankad som det sjätte bästa lärosätet i världen vad gäller arbetet med att bidra till att FN:s globala mål ska nås. Även KTH, som var det andra svenska lärosätet som deltog i studien och som bedömdes, placerade sig högt. Nu är det dags igen. Naturvårdsverkets ranking av statliga myndigheters miljöledningsarbete har publicerats och överst av alla och ensamma med 22 poäng av 23 möjliga placerar sig Göteborgs universitet. Fyra myndigheter har erhållit 21 poäng två av dessa är lärosäten, SLU och Högskolan i Borås. I gruppen som har 19-23 som är den indelning i redovisningen som Naturvårdsverket gör i huvudrapporten återfinns även KTH, Stockholms universitet och Umeå universitet. Märk väl således att Högskolan i Borås är i toppen tillsammans med en grupp stora och resursstarka universitet. Det är anmärkningsvärt och vittnar om ett prioriterat och målmedvetet arbete av god kvalitet.

Rankingen bygger på ett antal kriterier för gott miljöarbete. Stor betydelse för utfallet har om mål är formulerade för miljöarbetet och vilken måluppfyllelsen är. Även förekomsten av certifierade miljöledningssystem premieras. De flesta kriterierna är tämligen givna för att någon ska kunna tala om ett fungerande systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Likafullt är det stort antal myndigheter som hamnat i de nedersta grupperna 0-9 poäng och 10-12, och däribland ett flertal lärosäten, vilket förvånar mig mycket. Det är också förvånande att medelpoängen inte ökat mellan 2017 och 2018, förbättringstakten har stannat av.

Det är också märkligt att regeringen inte uppmärksammar den utveckling eller brist på utveckling som råder. Den allra enklaste åtgärden är att premiera myndigheter och lärosäten som bevisligen verkligen satsat på att utveckla det systematiska hållbarhetsarbetet, och då bland annat genom att dessa certifierat miljöledningssystemet. En premiering skulle ge de som är bäst förutsättningar att bli ännu bättre, säkra en uthållighet i arbetet med att vara det hållbara lärosätet och bli ännu tydligare förebilder för andra. En premiering av de bästa skulle också uppmuntra andra att intensifiera hållbarhetsarbetet. Det är dags för regeringen att agera, hur svårt kan det vara?