Akademisk högtid på Högskolan i Borås. På scenen i Borås kongress fem nyinstallerade professorer. Alla kvinnor. Lärosätet närmar sig en jämställd akademi vad gäller relationen mellan kvinnliga och manliga professorer även om det är en bit kvar. Högskolan har lyckats rekrytera duktiga lärare och forskare men också lyckats prioritera resurser så att lektorer och docentkompetenta inom lärosätet har kunnat meritera sig för professorskompetens. Högskolan hade säkert kunnat göra mer för att stödja disputerade mot docentkompetens och docenter mot professorskompetens, men uppenbarligen har rimliga förutsättningar skapats. Möjlighet till befordran efter noga prövning har inneburit att lärosätet har kunnat behålla viktig kompetens som annars hade tvingats söka sig till andra lärosäten för att bli professor.

Totalt sett gäller att knappt 30 procent av landets professorer är kvinnor. Det är inte ok. Någonstans på vägen från avlagd doktorsexamen fram till att att vara innehavare av en professur minskar antalet kvinnor. Det är känt och orsakerna är också kända. Kvinnor tar ett större ansvar för helheten inom lärosätet och säkert också i familj och privatliv. Kvinnor tar på sig uppgifter inom ledning och administration som inte värderas vid tillsättning av professorsanställningar och vid bedömning av grunder för befordran. Kanske är det också som så att kvinnor i större utsträckning värderar den praktiska nyttan av sin forskning och prioriterar samverkan med aktörer i lärosätets omgivning i större utsträckning än män. 

Förändring krävs, det räcker inte med att ställa upp måltal för andelen kvinnliga professorer och tro att det ordnar sig av sig själv. Det som krävs är framförallt anställningsordningar där erfarenheter av samverkan, ledning och verksamhetsansvar är viktiga meriter för att vara innehavare av en professur och därigenom utöva akademisk ledning och driva och utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö. Att vara professor handlar ju som bekant inte i första hand om att fördjupa sig i sitt ämne utan om att stödja andra, samverka över gränser och utveckla och etablera starka miljöer.