Vårt ansvar att verka för hållbar utveckling

Högskolor och universitet har ett särskilt ansvar, lagstadgat i femte paragrafen i högskolelagen, att i sin verksamhet främja en hållbar utveckling. Varje år möter landets lärosäten 400 000 studenter, företrädesvis ungdomar. Studenternas kunskaper, förståelse och medvetenhet om de samhällsutmaningar som vi står inför är avgörande för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma förändring. Det är också av grundläggande betydelse att våra studenter är fyllda av självtillit och övertygade om att det går att förnya och förändra. Spårbundenhet måste brytas och processer stakas ut, utifrån vad som är ett önskvärt eller till och med nödvändigt framtida tillstånd. Utmaningen kan också uttryckas som att den handlar om att implementera de av FN formulerade och accepterade 17 globala målen för hållbar utveckling.

Med ovanstående som utgångspunkt blir det mest centrala i högskolans hållbarhetsarbete att förse våra studenter med insikter som kan förändra utvecklingsförlopp. Detta förutsätter att våra lärare och forskare ger utrymme åt de stora utmaningarna i utbildningsprogram och kurser och tillsammans med studenterna driver frågorna. Ett lärosäte med betoning på hållbar utveckling måste leva som det lär.De indirekta effekterna som följer av utbildning och forskning har en gigantisk betydelse. De direkta effekterna har betydelse på samma sätt för oss som vilken större arbetsgivare som helst, men om vi inte är föredömliga i vårt eget hållbarhetsarbete är vi inte trovärdiga.

I veckan genomförde CSR Västsverige ett lunchseminarium i Borås till vilket jag var inbjuden att tala om lärdomar från vårt arbete med att utveckla den hållbara högskolan. Några saker som jag menar har bidragit till att vi har kunnat utveckla verksamheten så att den i allt högre grad över tid svarar emot krav på hållbarhet i en bred bemärkelse är bland annat:

• Tydlighet när genomföranden ska ske och vara avslutade. Vi satte en bortre parentes för när miljöledningssystemet skulle vara klart för prövning för certifiering och fick därigenom struktur och intensitet i utarbetandet av mål, styrdokument och rutiner.
• Vi är medvetna om och har strävat efter att minimera glappet mellan å ena sidan vältaliga policyuttalanden och övergripande beskrivningar och å andra sidan hur vår vardag ser ut. Högskolan i Borås som den hållbara högskolan ska inte vara ”window dressing” utan en realitet.
• En mycket väl fungerande internrevision spelar en stor roll för att uppmärksamma ledningen på förekomsten av avvikelser från våra ideal och intentioner.
• Bred förankring av beslut är alltid önskvärt, men i processen mot den hållbara högskolan har vi inte alltid kunnat invänta en bred acceptans. Beslut har fattats top-down i inledningen av arbetat med miljöledningssystemet, vilket inte var vare sig trevligt eller önskvärt men nödvändigt.
• Sist men inte minst har en engagerad rådgivande grupp, Strategigruppen för hållbar högskola, och en drivande samordnare för hållbar utveckling haft en stor betydelse för implementering av hållbarhet i vår organisation.

Vi fortsätter att ihärdigt driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Nu närmast med ett seminarium under högskolans internationella vecka där företrädare för olika samhällsorganisationer i regionen ska beskriva sitt hållbarhetsarbete. Rubriken på seminariet är Hållbar region.

Inga kommentarer

Regeringen tar över och fattar lokaliseringsbeslut

Så blev det ett beslut, som nog ingen i vår sektor egentligen trodde, men som ändå befarades. Regeringen tar över och ålägger Högskolan i Dalarna att bedriva verksamhet i både Borlänge och Falun. Det ska finnas en fullvärdig miljö för både utbildning och forskning på båda platserna. På högskolan har utretts hur situationen med två campus ska hanteras. Förslaget är avveckling av verksamheten i Borlänge och koncentration till Falun. Utredningen ska diskuteras på ett särskilt sammanträde i Högskolan i Dalarnas styrelse på fredag, men regeringen förekommer genom att idag på regeringssammanträdet fatta beslut om förändrat regleringsbrev för högskolan.

Det är av många skäl olyckligt att regeringen tar över styrelsens roll. Högskolan i Dalarna måste själva få avgöra sin lokalisering och besluta om hur tilldelade medel bäst och mest effektivt används för att åstadkomma hög kvalitet i utbildning och forskning. Med det beslut som förväntas fattas under dagen undanröjs den möjligheten och konsekvenserna av detta är problematiska. Frågan är vilket särskilt ansvar som regeringen fortsättningsvis kommer att ha för verksamheten på Högskolan i Dalarna. En annan fråga är om fler beslut förbereds inom regeringskansliet med direkta konsekvenser för enskilda lärosäten.

Universitet och högskolor behöver för att utveckla verksamheten och tillsammans skapa ett effektivt högskolelandskap en ökad självständighet. Styrelserna måste ha rådighet över mål och strategier. Regeringen behöver fullfölja sina ambitioner med en mer tillitsbaserad styrning. För att utveckla verksamheten behöver vi fler fria utbildningsplatser, ökade resurser så att vi kan tillhandahålla fristående kurser och verka för ett livslångt lärande. Vi behöver ökade basanslag till vår forskning, vilket glädjande nog tillförs från och med 2018. Till detta krävs en resursfördelningsmodell med ett samlat anslag som innebär att lärosätena fullt ut kan formulera och genomföra strategier för högsta kvalitet i utbildning och forskning. Dagens föreslagna beslut stödjer inte den utvecklingslinje som måste främjas. Ingreppet i ett enskilt lärosätes angelägenheter är synnerligen bekymmersamt. Beslutet bör inte fattas.

3 kommentarer

Rapport från senaste styrelsemötet

Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt i veckan. Bland beslutsärendena märks utnämning av Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor. Vår prorektor Martin Hellström blir rektor vid Högskolan Väst och Jenny som nu är vice rektor ersätter. Styrelsen fattade också beslut om formerna för rektorstillsättning.

Bland informationsärendena märks en föredragning om budgetpropositionen och forskningspropositionen. Den senare, som kommer att presenteras i sin helhet i början av november, benämns i regeringens budget för proposition om forskning, innovation och högre utbildning. Jag har tidigare bloggat om propositionerna. Det jag vill nämna nu är de saker jag särskilt betonade vid föredragningen för styrelsen. Vårt utbildningsanslag ökar och innefattar nya platser inom lärarutbildningen, fullt utbyggt är det 113 helårsstudieplatser 2021. Tilldelningen är långt ifrån tillräcklig för en satsning på utbyggnad av lärarutbildningen på campus Skövde, men om den är ett första steg och fler platser liksom mer resurser tillförs 2018, så är ett alternativ för utbyggnad att intensifiera diskussionerna med Högskolan i Skövde och med kommunalförbundet i Skaraborg. Styrelsen är informerad om status i frågan.

Jag nämnde också den förstärkning av basanslagen som sker 2018-2021, totalt 1,3 miljarder. Det finns en förväntan om en rejäl förstärkning av basanslaget med anledning av formuleringen i budgetpropositionen ”Regeringen ser det som betydelsefullt att stärka forskningsresurserna vid de mindre statliga högskolorna samt vid vissa enskilda utbildningsanordnare för att säkerställa utbildningens anknytning till forskning och för att göra det möjligt för dem att utveckla angelägen forskning”, för att precis som det sägs forskningsanknyta utbildningen och stärka våra profiler.

Vid styrelsemötet informerade jag avslutningsvis att högskolan noga följer händelseutvecklingen rörande Ericsson och fabriken i Borås. Vi är beredda att på de sätt som är ändamålsenliga och möjliga bistå och för att underlätta i den uppkomna situationen.

 

Inga kommentarer

Ericssons betydelse för oss

En speciell vecka går mot sitt slut. På tisdagen kom det inte helt oväntade beskedet att Ericsson genomför stora personalneddragningar i Sverige. Boråsfabriken eller ”siten” som var det uttryck som användes mycket flitigt på Ericssons presskonferens, påverkas och kommer sannolikt även om några detaljer inte redovisats, att drabbas hårt. Det är inte uteslutet att hela verksamheten avvecklas och stängs helt. Det är trist att Ericsson successivt uppenbarligen avvecklar sin inhemska produktionsverksamhet. Även om beskedet om neddragning förenades med utfästelser om nyanställning i ett kommande skede av 1000 personer till forsknings- och utvecklingsavdelningar så sprider ansvariga bilden av ett företag som saknar strategier, linjer och utvecklingskraft.

Låt oss hoppas bolaget snabbt kommer tillrätta med sina bekymmer och en offensiv väg kan stakas ut. Jag hoppas också att besked som nu lämnats inte drabbar lika hårt som förväntat och att Borås som tidigare genomlidit stora neddragningar får behålla delar av verksamheten. Hursomhelst behöver saker och ting göras i Boråsregionen för att möta den uppkomna situationen och stödja de drabbade. Vi på högskolan är beredda att göra vad vi kan, vilket kan handla om att tillhandahålla utbildningar och möjligheter till kompetensutveckling, men även att bjuda att medverka i det innovationssystem som finns och utvecklas med Science Park Borås som paraply. En satsning som lanserats är att utveckla och etablera ett nationellt centrum för forskning om digitalisering i Västsverige med fokus på digitaliseringens möjligheter inom olika samhällssektorer.

 

Inga kommentarer

Besök av Prins Daniels Fellowship med fokus på entreprenörskap

Vi har haft besök av Prins Daniels Fellowship. Det är ett projekt som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och som ska inspirera unga människor till att bli entreprenörer, men också att stödja unga entreprenörer genom mentorskap. Projektets kärna är besök på gymnasieskolor och högskolor där föreläsningar, samtal och workshops genomförs för att belysa vad entreprenörskap är, visa upp goda och inspirerande exempel på entreprenörskap och tillsammans med elever och studenter i gruppdiskussioner samtala om hur idéer kan förverkligas. I panelsamtalen och gruppdiskussionerna medverkar prins Daniel tillsammans med några utvalda inspiratörer, personer som är och har varit framgångsrika i förverkligandet av idéer och projekt och utvecklat och etablerat nya verksamheter och företag.

Vid besöket i Borås, där vår stora hörsal på Textile Fashion Center fylldes av studenter och andra intresserade, var en av dessa inspiratörer Boråssonen Martin Lorentzon. En av grundarna av Spotify. Martin har i hela sitt liv drivits av att förverkliga idéer. Han hatar att förlora, det är viktigare att inte förlora än att vinna, menade han. Han framhöll också att företagsutveckling till tre procent handlar om idéer och till 97 procent om genomförande, där det krävs envishet och tålamod. En annan viktig synpunkt var påpekandet från prins Daniel att entreprenörskap inte behöver vara och sällan är de nya spännande idéerna som bryter ny mark och som utmanar rådande ordning och rådande affärsmodeller, utan helt enkelt att etablera sig i redan befintliga branscher och verksamheter.

Jag hade förmånen att i hörsalen hälsa välkommen till Högskolan i Borås och också kommentera hur vi arbetar med entreprenörskap. Vi är ett lärosäte som drivs av att utveckla verksamheten och flytta fram våra positioner i högskolelandskapet. Min förhoppning är att vikten av verksamhetsutveckling och förändringsbenägenhet präglar våra utbildningar. Jag passade också på att understryka att verksamhetsutveckling måste ses i ljuset av att hantera de stora samhällsutmaningarna. Jag framhöll att vi har ett mycket väl fungerande Drivhus i Borås som på ett professionellt och engagerat sätt stödjer våra studenter att se möjligheter och våga satsa. En tredje viktig sak är den mycket kraftfulla miljö som nu växer fram i hög fart kopplat till etableringen av Science Park Borås. Vi skapar på vårt campus en miljö för innovationer som kommer att vara till stor gagn för företags- och verksamhetsutveckling och för kvaliteten på den utbildning och forskning som bedrivs på högskolan. En science park som kommer att få betydelse i vår strävan efter att erhålla universitetsstatus.

Inga kommentarer

På Rosenbad – några noteringar av särskild betydelse

Tidigare i veckan hölls, med anledning av budgetpropositionen och den kommande forskningspropositionen, ett seminarium på Rosenbad riktat till styrelseordförande och rektorer vid universitet och högskolor. Utbildnings- och forskningsministern Helene Hellmark Knutsson medverkade och klargjorde utgångspunkterna, de politiska prioriteringarna och beskrev översiktligt innehållet i budgetpropositionen.

En viktig utgångspunkt är att vår sektor är den största utgiftsposten i statens budget undantaget socialförsäkringen. Sektorn omsätter 67 miljarder, vilket är 1,7 procent av BNP och berör direkt 400 000 tusen studenter och 60 000 medarbetare. Det är en mycket viktig verksamhet poängterade ministern och den måste kunna redovisa hur medlen använts och med vilken kvalitet. Ett nytt kvalitetssystem för utvärdering av utbildning är under införande och ministerns tydliga deklaration om betydelsen av återrapportering visar att någon form av kvalitetsutvärderingssystem kommer att utvecklas och införas för forskning. Den efterlängtade och nödvändiga satsningen på SwePub (Svensk publikationsdatabas) genom tilldelningen av medel till Kungliga biblioteket för utveckling stödjer också denna tolkning av ministerns resonemang.

Tydliga deklarationer gjordes även rörande anställningar och jämställdhet. Internrekryteringen inom lärosätena är alldeles för omfattande, anställningar måste utlysas i konkurrens och rörligheten öka. Förslag om karriärvägar och karriäranställningar kommer i forskningspropositionen. Därefter får vi se vilka förändringar det blir i förordningen. Vikten av en jämställd akademi framhölls också av ministern, inte minst betydelsen av tillsättningar av fler kvinnliga professurer.

En angelägen fråga för regeringen är högskolornas betydelse för det livslånga lärandet. Som en konsekvens av relativt sett minskade utbildningsanslag har universitet och högskolor tvingats att stänga eller vila fristående kurser för att behålla programutbildningarna. Detta är och har varit besvärande. Fristående kurser har många viktiga poäng för det livslånga lärandet och möjligheten för yrkesverksamma att med jämna mellanrum komma tillbaka till akademin för påfyllning av ny kunskap. Det handlar också om låga trösklar till högre utbildning. De akademiska studierna börjar med en fristående kurs, intresse väcks och en programutbildning följer därefter. Vår ministers uppfattning är att universitet och högskolor måste förändra förhållningssättet till fristående kurser. Det är också aktuellt att se över ersättningsmodellen så att lärosäten som satsar på fristående kurser inte straffas av lägre ersättning på grund av låg genomströmning. Det är riktiga bedömningar, men problemet är också att utbildningsanslaget måste öka. Det är svårt att förstå den vällovliga och massiva satsningen på forskning i ljuset av en utebliven satsning på utbildning, undantaget lärarutbildning. Varför räcker pengarna till det ena, men inte till det andra?

Jag vill också nämna att frågan om styrning togs upp som hastigast under seminariet, utan några utfästelser om utredning och förändring. Låt mig bara framföra betydelsen av att hela modellen för regeringens resursfördelning till och styrning av lärosätena bör ses över, dels mot bakgrund av det kraftfulla system för kvalitetsutvärdering av utbildningen som nu finns, dels mot bakgrund av regeringens bedömning att statens detaljstyrning ska minska och ersättas av strategisk styrning som utmärks av tillit och förtroende.

Inga kommentarer

Budgetproposition med fortsatt stora satsningar på forskning

Budgetpropositionen för 2017 ”Samhällsbygget – ansvar för Sverige” är nu lagd. Den innebär en fortsatt satsning på lärarutbildningen. 3 600 nya platser tillförs samtidigt som redan tidigare beslutade satsningar successivt genomförs. Lärosätena har ett tydligt uppdrag som måste klaras upp, men ett viktigt påpekande är att genomförandet hänger på att utbildningarna efterfrågas, att läraryrket är attraktivt och att studenter väljer att vilja bli lärare. Vi är en aktör av många som kan påverka attityder och förhållningssätt till lärarutbildning och läraryrket. Men här krävs ett långsiktigt arbete från många håll för att se till att läraryrket återfår sin berättigade status. Ett av de finaste och viktigaste arbeten någon kan ha.

Några andra nya förstärkningar av utbildning på grundläggande och avancerad nivå föreslås inte i propositionen. Däremot tillförs forskningen omfattande nya medel. Under perioden 2017-2020 sker en satsning på forskning som innebär en ökning av de statliga anslagen med 2,8 miljarder vid periodens slut. Budskapet är tydligt att Sverige ska vara en stark forsknings- och kunskapsnation och medel för en fortsatt utveckling har nu gjorts tillgängliga. En något överraskande stor satsning måste jag säga, med tanke på de diskussioner som förs om stora medelsbehov inom andra samhällssektorer och utgiftsområden. Det är givetvis positivt även om några av miljonerna mycket väl hade kunnat läggas till utbildning.

En stark argumentation har förts från lärosätena om betydelsen av en rejäl ökning av basanslagen till forskning. Nu sker en förstärkning av basanslagen med 1,3 miljarder fullt utbyggt 2020, vilket är bra, men medel att söka i konkurrens ökar ännu mer. Regeringen menar att det är viktigt att universitet och högskolor ges stabilare förutsättningar med ökade basanslag, men det behövs också riktade satsningar för att beforska de stora samhällsutmaningarna. Dessa är: klimat, hållbart samhällsbyggande, hälsa och digitalisering. Framförallt sker i propositionen stora satsningar på hållbart samhällsbyggande i en bred bemärkelse. Många universitet och högskolor känner väl igen sig i dessa områden och använder idag sina basanslag till just till sådana satsningar. Ett alternativ till att tilldela så mycket medel till forskningsråden hade kunnat vara att helt enkelt utgå från att även den nyfikenhetsbaserade eller den fria forskningen, som den också benämns, har fokus på samhällsutmaningarna. Basanslagen hade kunnat ökas ännu mer och lärosätena ges ännu större utrymme att utforma och genomföra sina strategier och profiler inom utbildning och forskning inom, av regeringen i en övergripande mening, prioriterade forskningsområden. Avstämningar av strategier och satsningar kan med fördel göras i samband med myndighetsdialogerna.

En stor satsning sker också på nyttiggörande och innovation med medel fördelade till Vinnova, en ökning med 575 Mkr fullt utbyggt.

För Högskolan i Borås är ökningen av utbildningsanslaget drygt 17 Mkr, närmare fyra procent. En god och glädjande förstärkning. Forskningsanslagen följer pris- och löneuppräkningen och ökar med en miljon. Ökningen av basanslagen är nämligen endast 15 miljoner totalt 2017, så först 2018 tillförs nya medel i större omfattning. Vi har stora förväntningar på att en ordentlig uppräkning kommer att ske då av basanslagen, i enlighet med skrivningen i budgetpropositionen, att det är betydelsefullt att stärka forskningsresurserna vid de mindre lärosätena för att säkerställa forskningsanknytning av utbildningen och utveckla angelägen forskning. Det kommer att bli en intressant läsning i början av november då forskningspropositionen läggs fram och där resonemangen kommer att utvecklas och preciseras.

Inga kommentarer
« Äldre inlägg