The Megaregion of Western Scandinavia – den hållbara regionen

En ”megaregion” är när städer kopplas samman så att de får samma fördelar som riktigt stora städer, metropoler, har när det gäller tillgång till en stor och differentierad arbetsmarknad. Det handlar då om en omfattande offentlig service och ett rikt kulturliv. Sammankopplingen innebär möjligheter till ett bättre resursutnyttjande, en gynnsam tillväxt och en god produktivitetsutveckling som gagnar välfärdsutvecklingen. Ett uttryck som används för att beskriva fenomenet är agglomeration. I en megaregion kopplas städer samman genom en utbyggd transportinfrastruktur rent rumsligt och på så sätt ökas samarbetet. Städer som tidigare har varit konkurrenter blir i och med agglomerering inte längre enbart konkurrenter utan också samarbetspartners.

Grunden i att skapa en megaregion är således ett väl utbyggt transportsystem. Restiderna mellan huvudpunkterna i megaregionen måste göra möjligt för fysiska möten utan stora tids- och effektivitetsförluster. För den tänkta megaregionen Western Scandinavia, det vill säga sträckan Oslo-Malmö, handlar det om att kunna ta sig mellan de centrala delarna i städerna på två timmar. Något som skulle vara fullt möjligt med höghastighetståg.

OECD har genomfört en studie av territoriet Oslo-Malmö och beskriver i rapporten ”OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia” vad som fordras för att den geografiska enheten ska bli en megaregion. Rapporten behandlar också regionens möjligheter och utmaningarna för att kunna förverkliga dem. OECD redovisar ett antal rekommendationer till beslutsfattare och intressenter i megaregionen. Jag medverkade vid en konferens i Göteborg den 15 mars där rapporten presenterades och där min uppgift var att kommentera den utifrån akademins perspektiv.

Det finns givetvis många olika aspekter i att skapa en megaregion, men helt grundläggande är att tidsavstånden i det fysiska rummet är korta. Utifrån de fördelar en megaregion skulle kunna medföra med ett ökat samarbete mellan städerna utmed västkusten, är de infrastrukturella prioriteringar som hittills är gjorda förunderliga. Medan långtradarna rusar fram utmed E6-an tuffar tåget på i sakta gemak med en restid mellan bara Oslo och Göteborg på närmare fyra timmar. Resan genom skogarna i Dalsland och Östfold är charmig, men långt ifrån att möjliggöra en megaregion och minskad trafik på vägarna. Inte minst ur klimatsynpunkt är en förändring och investeringar i järnvägen nödvändig. Enligt en av föredragshållarna, utredare på OECD, uppvisar länder två olika sätt att förhålla sig till infrastrukturella investeringar. Det finns de som handlar, bygger och sedan får de se vad som händer. Det finns också de som ”paralyseras av sina egna analyser” och som aldrig eller alldeles försent kommer till beslut. Tänkvärt.

Det finns många viktiga poänger med The Megaregion of Western Scandinavia. Det finns uppenbarligen en utvecklingskraft i en megaregion som kan komma landsändan till gagn och som kan innebära ökat samarbete över nationsgränser, ökat samarbete mellan aktörer av skilda slag och en enad kraft i förhandlingar kring nödvändiga regionala satsningar. En megaregion skulle för Västsverige kunna bli en stark motkraft till den omotiverade Stockholmsdominans som finns idag.

För universitet och högskolor väcker idén om en megaregion funderingar kring hur vi samarbetar idag och vad som skulle kunna göras bättre. Vi behöver utveckla vårt samarbete och detta gäller även de stora universiteten. Samarbete skulle gagna verksamheten och öka attraktionskraften. Många av lärosätena i Västra Sverige uppvisar idag en stark hållbarhetsprofil. En idé är att tillsammans inom ”The Megaregion of Western Scandinavia” verka under paraplyet ”The Sustainable Universities”. Det skulle ha många positiva effekter. Det skulle driva på vår utveckling inom lärosätena i fokusering på hållbarhet i utbildning och forskning och etablering av gröna campus. Det skulle dra med de lärosäten som idag har en svagare hållbarhetsprofil och det skulle starkt bidra till att nationella och regionala mål för hållbarhet formulerade i Agenda 2030 kunde genomföras. En tydlig gemensam hållbarhetsprofil skulle också öka lärosätenas konkurrenskraft i ett nationellt och inte minst internationellt perspektiv.

Det finns mycket som kan  och bör göras och det finns potential i ett ökat  universitetssamarbete inom megaregionen Oslo-Malmö. Nämnas i sammanhanget ska också de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund. Det är stora satsningar som görs och som erbjuder infrastruktur, inte minst för forskare vid Chalmers. Goda intentioner är bra, men incitament behövs för att stödja och pusha utvecklingen i rätt riktning.

Inga kommentarer

Förbundsförsamling på Malmö universitet

Det har varit Förbundsförsamling inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Denna gång var mötet följdriktigt förlagt till Malmö och Malmö universitet. Landets tredje stad har nu som bekant fått sitt universitet, vilket är mycket berättigat utifrån de kvaliteter lärosätet har.

En viktig punkt på dagordningen var en diskussion kring lärosätenas bidrag till samhällets välfärd och utveckling. Vi har en mycket viktig roll, men frågan är hur vårt arbete kan och bör beskrivas. Redovisning av förenklade ekonomiska beräkningar baserade på tvivelaktiga antaganden som visar på positiva samhällsekonomiska effekter av vår verksamhet är en tveksam metod. Vi måste på något annat sätt klara att beskriva vårt viktiga uppdrag och hitta former och kanaler för att sprida information. Vi behöver sprida kunskap och förståelse, dels för betydelsen av en högre utbildning baserad på vetenskaplig eller konstnärlig grund, dels för att forskningen måste bygga på såväl den enskilde forskarens nyfikenhet som på program och projekt som tar sin utgångspunkt i samhälleliga utmaningar och där forskningsresultaten ligger nära nyttiggörande och tillämpning. Vi behöver bidra med sådana omedelbara och konkreta resultat för att medverka till att målen i Agenda 2030 kan uppnås.

Förbundsförsamlingen gästades av Pam Fredman som presenterade status i utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (STRUTEN). Pam inledde med att kommentera målen för utredningen och gick därefter över till att redovisa övergripande reflektioner kring framkomna synpunkter på det första utkast som utredningen presenterade strax före årsskiftet. Utredningen har genomfört en mängd möten med företrädare för olika organisationer under januari och februari. Alla har varit överens om problembilden men synpunkter har funnits, inte minst på idén om fyraåriga överenskommelser mellan regeringen och de enskilda lärosätena och avsaknaden av konkretisering av framlagda förslag. En särskild uppmärksamhet ägnades på Förbundsförsamlingen åt just överenskommelserna och dess innebörd. Det finns mycket att säga i frågan och fel använt kan de innebära en ökad styrning från regeringen och inte ett ökat utrymme för lärosätena att göra strategiska satsningar. Konkreta förslag till process för och inriktning på överenskommelserna är viktiga att arbeta fram nu. Enligt min uppfattning måste fokus vara på att möjliggöra ökad profilering inom lärosätena.

Självfallet kommenterades också förslaget om ett samlat anslag. Ett samlat anslag har vi varit överens om tidigare men många börjar nu att tveka. Frågor som ställs är om det verkligen innebär en närmare koppling mellan utbildning och forskning, om vi har förmåga att handskas med ett samlat anslag och om det inte innebär för stora tekniska problem i redovisningen. Min uppfattning är och har varit att ett samlat anslag är en viktig markering av att utbildning och forskning hör ihop. Vi måste ha tilltro till oss själva att kunna göra strategiska prioriteringar och fördelningar inom ett samlat anslag. Även om ”eländet sitter i detaljerna” så får redovisningsteknik aldrig vara ett problem för en önskvärd modell. Utredningen fortsätter nu sitt arbete med att ta fram en beskrivning av en samlad process och modell som innebär att en rad konkreta frågor kommer att besvaras. Sannolikt blir nästa tillfälle för att ta del av utredningens förslag seminarier i Almedalen.

Studenternas rapport på mötet lämnades denna gång av SFS vice ordförande Jacob Adamowicz. Han redovisade SFS prioriterade frågor vilket bland annat handlar om studenternas boendesituation och boendekostnader. Jacob vände sig också mot att intressenter runt arbetet med STRUTEN förefaller se universitets och högskolors uppdrag att vara att tillhandahålla yrkesförberedda medborgare. Högre utbildning måste vara mer än så, menade Jacob med rätta. Jacob påminde också om att det var nio år sedan kårobligatoriet avskaffades och att frågan om konsekvenser av avskaffandet finns högt upp på SFS agenda.

Nämnas ska också att vi fick en intressant lägesrapport avseende Bibsams-konsortiets pågående förhandlingar med Elsevier om öppen publicering. Jag hade också, som en av punkterna mot slutet av dagen, uppgiften att ge en kort information om arbetet med framtagning av en nationell biblioteksstrategi. Slutsatser och rekommendationer från utredningen, som ska lämna slutrapport i mars 2019, kan få intressanta konsekvenser av olika slag för våra forskningsbibliotek och för lärosätena.

Inga kommentarer

Internationella kvinnodagen 2018

Det har blivit bättre men det är långt ifrån bra. Runt om i vårt samhälle inom olika samhällssektorer noterar vi bristande jämställdhet, bland annat i form av obalanser i maktstrukturer, osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och olika förutsättningar för yrkesutveckling. Inom högre utbildning konstaterar vi starkt könsbundna studieval, med en mycket stor dominans av kvinnor inom vård- och lärarutbildningar och med motsatt förhållande inom ingenjörs- och teknikutbildningar. Vi konstaterar också att kvinnodominansen ökar bland studenter och medarbetare, men med undantaget att antalet manliga professorer fortfarande är i klar majoritet. Utvecklingen mot ett jämställt läge går mycket långsamt.

Ett intensifierat aktivt arbete behövs för att ändra på de tillstånd som råder och skynda på utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetet med jämställdhetsintegrering inom myndigheter, förvaltningar, universitet och högskolor lovar gott. Ur detta arbete kan en rad olika goda exempel växa fram som kan få snabb spridning. Den nya jämställdhetsmyndigheten har en viktig roll i arbetet med integrering av jämställdhet, men ansvaret är vårt.

En utgångspunkt för det fortsatta arbetet är också #metoo. En mycket viktig konsekvens av #metoo var att locket lyftes av och en öppen diskussion kunde föras om hur det egentligen är runt om på olika arbetsplatser och i andra samhälleliga sammanhang. Toleransen mot oacceptabla vardagliga beteenden och utsagor upphörde och det blev enklare och naturligare att påtala ojämställda utsagor och beteenden. Många fick säkert anledning att rannsaka sitt eget agerande. Låt oss nu hoppas att locket förblir av och att den ökade öppenheten bidrar till att avslöja och avveckla icke önskvärda förhållanden.

Inga kommentarer

Idag för 20 år sedan

För tjugo år sedan drabbades Högskolan i Borås och vår studentkår av en tragedi. Det som skulle bli en trevlig fest i studentkårens lokaler och med ett avslutande effektfullt fyrverkeri, blev istället en mycket sorglig kväll. Av misstag gick fyrverkeripjäser av i kårhusets källare när fyrverkerierna förbereddes. Två av våra studenter omkom och flera skadades. Det var en förfärlig händelse och en svår tid därefter för högskolans medarbetare och studenter. För många blev det tiden före och tiden efter. Med dessa ord vill jag hedra de omkomna. Mina tankar denna dag går till släkt och vänner som så hastigt tragiskt förlorade de sina.

Borås 180228
Björn Brorström
Rektor

2 kommentarer

Viktiga satsningar – Högskolan i Borås budgetunderlag 2019-2021

Styrelsen för Högskolan i Borås har sammanträtt och fattat beslut om budgetunderlaget för 2019-2021. Budgetunderlaget är lärosätets framställan till regeringen och ligger till grund för regeringens arbete med statens budget och prioriteringar mellan olika utgiftsområden. Budgetunderlaget är en möjlighet för högskolan att föra fram särskilda satsningar för att stärka verksamheten och skapa förutsättningar för en gynnsam långsiktig utveckling.

Iår för vi fram som en viktig prioritering att regeringen satsar och ökar medel till högskolor för finansiering av forskarutbildningar baserade på egna examenstillstånd. Sedan möjligheten för högskolor att examinera på forskarnivå öppnades, i med en förändring i lagstiftningen 2009, har Högskolan i Borås förvärvat tillstånd inom fyra områden. Inom ett av dessa: textil och mode, avser tillståndet både generell och konstnärlig examen. En premiss för att få tillstånd har varit att inga nya resurser skulle behöva tillföras. Vår uppfattning är dock att detta måste omprövas. Antalet examenstillstånd inom högskolorna och omfattningen på forskarutbildningarna har blivit något helt annat än vad som förutsågs. Nu finns ingen återvändo. För ett effektivt högskolelandskap och för att kunna vidareutveckla och stärka forskarutbildningarna och de akademiska miljöerna är det viktigt att resurser tillförs högskolorna. I budgetunderlaget äskas 10 miljoner per område. För Högskolan i Borås skulle det innebära 50 Mkr. En sådan ökad tilldelning är relativt sett i nivå med de 90 Mkr som tillförts Malmö universitet 2018 i samband med lärosätets nya status. En modell som innebär en omfördelning av resurser som möjliggör förstärkning av högskolornas forskning och forskarutbildningar är, enligt min uppfattning, en viktig del i det förslag som utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” kommer att lägga fram under hösten.

I budgetunderlag argumenterar vi även för möjligheten att få genomföra polisprogrammet i enlighet med den intresseanmälan vi lämnat. Vi argumenterar för betydelsen av forskningsanknytning av de så kallade samhällskritiska utbildningarna och för fler utbildningsplatser till samhällsbyggnadsområdet. Vi framför också vikten av att vi får ökade resurser för att genomföra våra designutbildningar. Detta för att svara mot en ökad efterfrågan bland annat som ett resultat av det stora intresset för vikten av utveckling av designlösningar som stödjer en hållbar samhällsutveckling. Det är en nationell och internationell angelägenhet att potentialen i vår utbildning och forskning inom textil och mode kan utnyttjas maximalt.

Inga kommentarer

Stärk samarbetet för högre kvalitet i utbildning och forskning

I direktiven till utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” anges att styrningen ska stödja profilering, men samtidigt underlätta samarbeten mellan lärosäten. Det är betydelsefullt att samarbete uppmuntras och att det skapas incitament mellan lärosäten för detta. Hur det kan göras behöver utredas, men mest naturligt är sannolikt att strategiska samarbeten som driver kvalitet och effektivitet är en del av den fyraåriga överenskommelse som lärosätena ska göra med regeringen. En sådan ordning föreslås ju av utredningen i den promemoria som nyligen publicerades. Det är också viktigt att utredningen definierar formella hinder för samverkan och lägger förslag som undanröjer dessa.

För Högskolan i Borås gäller att vi kommit långt i vår profilering. Vi har definierat sex utbildnings- och forskningsområden, varav fyra idag är kompletta akademiska miljöer. De områden där vi ännu inte är kompletta är: Pedagogiskt arbete och Handel och IT. Här saknar vi tillstånd att examinera på forskarnivå. Ett bra medel för utveckling av dessa, men även för att stärka befintliga är just samverkan. Just nu fördjupar vi i Borås samarbetet exempelvis med lärarutbildning i Skövde i samråd med Högskolan i Skövde, en forskarskola i digital handel i samarbete med Jönköping University och med Göteborgs universitet genom att ta fram program för polisutbildning. I alla tre fallen handlar det om ömsesidig nytta, vilket är en förutsättning för långsiktighet. Samarbetena är strategiska och samtidigt konkreta.

Utifrån övertygelsen om vikten av samarbete kommer vi under den närmaste månaden att genomföra tre möten för att fördjupa dem ytterligare. Vi kommer att träffa Chalmers med fokus på samarbete kring materialutveckling och infrastruktur för materialforskning. Vi träffar Göteborgs universitet för att bland annat diskutera polisutbildning och lärarutbildning och vi träffar Jönköpings University för att resonera om vår gemensamma forskarskola och vad vi skulle kunna göra mer tillsammans. Jag ser fram emot dessa möten och är övertygad om att de kommer att visa sig ha betydelse för kvalitet på utbildning och forskning.

Inga kommentarer

Nu är MerSam igång – viktigt projekt för hög kvalitet i utbildning och forskning

I veckan träffades projektgruppen för projektet ”MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet” på Högskolan i Borås för en första workshop. Projektet är finansierat av Vinnova med avrapportering senhösten 2019. Projektet koordineras av Högskolan i Borås och omfattar totalt elva lärosäten av varierande slag och inriktning. Syftet med projektet är att föreslå konkreta förändringar av anställningsordningar där meriter av samverkan är tydligt beskrivna och utgör grund för anställning och befordran.

Workshopen inleddes med att företrädare för de ingående lärosätena redovisade sina förväntningar på projektet. Dessa handlade om att ta fram förslag på konkreta förändringar, men också om att på vägen dit ”vrida och vända” på begreppet samverkan och öka förståelsen för vad samverkan är och kan vara. Projektet ger möjligheter att sprida goda exempel och nya tillämpningar inom ett lärosäte kan stödjas med att andra gör på liknande sätt eller är på väg att införa liknande ordningar. Lärosätena kan alltså finna stöd hos varandra vid förändring. De inledande kommentarerna innehöll också en problematisering av möjligheten till förändring. Några påpekanden var bland annat att den akademiska traditionen, med stark betoning på forskning och forskningspublikationer, är svår att bryta, att det har varit svårt att få med pedagogisk skicklighet som merit, och det är inte enklare med samverkan, och att publikationer och undervisningstimmar är lätta att räkna och förstå, medan samverkan inte går att beskriva på ett enkelt sätt.

Alla svårigheter till trots är det nödvändigt att vi rör oss bort ifrån en situation där forskning beskriven i kvantitativa termer är alltför dominerande och mer värdera kvalitet i forskning, pedagogisk skicklighet och samverkansskicklighet. Med det senare avser jag då samverkan i en bred bemärkelse, alltifrån konkreta samverkansprojekt med olika typer av organisationer och verksamheter i vår omvärld till samverkan internt genom att leda och ta ansvar för utbildning och forskning inom en enhet eller ett område. Uppdrag och ansvar för att stödja och leda andra i en akademisk miljö måste vara meriterande. Likadant gäller att det måste vara meriterande att verka för att de forskningsresultat som framkommer sprids och prövas utanför det egna forskningsfältet.

”MerSam” har ett betydelsefullt uppdrag, men svårt. En omständighet som talar för att konkreta förändringar skulle kunna ske är, utöver ett systematiskt och ambitiöst projektupplägg med många intervjuer och tester av förslag, att många lärosäten medverkar och att dessa sinsemellan är olika. Därigenom undviks känslan av särintresse, vilket kan vara fallet om en viss typ av lärosäte förespråkar en särskild ordning. Legitimiteten för framlagda förslag stärks genom den breda medverkan.

Det är en förmån för Högskolan i Borås att ha uppdraget att koordinera ett synnerligen viktigt projekt för kvalitet i utbildning och forskning.

Inga kommentarer
« Äldre inlägg